Säännöt


GODIS – ITÄ-SUOMEN
RUOTSINOPISKELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

_____________________________________________


I    YLEISTÄ


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Godis – Itä-Suomen ruotsinopiskelijat ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopistossa ruotsin kieltä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää ruotsin kielen ja kulttuurin harrastamista jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla.

3 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä mahdollisen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

5 § YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös tunnuksen vaihtamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotukset yhdistyksen tunnukseksi tai tunnuksen vaihtamiseksi on tehtävä kirjallisena hallitukselle.


II    JÄSENET


6 § JÄSENET


Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Itä-Suomen yliopistossa, sitä edeltäneessä tai sen seuraajaksi perustettavassa oppilaitoksessa ruotsin kieltä pää- tai sivuaineenaan opiskeleva tai opiskellut luonnollinen henkilö.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muutoin toiminut yhdistyksen hyväksi.

7 § JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

8 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Sen, joka haluaa yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa pyrkimyksistään yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti tai sähköpostitse. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

9 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

10 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsen

  1. on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 
  2. on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä; tai  
  3. ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

11 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiassa.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa, milloin kyseessä ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.III     YHDISTYKSEN KOKOUS 


12 § YHDISTYKSEN KOKOUS


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat sääntömääräinen kokous ja ylimääräinen kokous.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään loka-joulukuussa.

13 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMINEN
Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Milloin yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallituksen kutsuttava kokous koolle vähintään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

15 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä ainakin kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa hyväksyä yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen, hallituksen johtosäännön sekä johtosäännön kullekin hallituksen jäsenelle. Äänestys- ja vaalijärjestyksen sekä johtosääntöjen hyväksymisestä ja niiden muuttamisesta päättää kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

16 § SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1) valita yhdistykselle hallitus ja hallituksen jäsenistä puheenjohtaja seuraavan kalenterivuoden ajaksi;

2) valita seuraavalle kalenterivuodelle yksi (1) toiminnantarkastaja sekä tälle varatoiminnantarkastaja;

3) hyväksyä hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma;

4) hyväksyä hallituksen esityksestä talousarvio;

5) päättää uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä;

6) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta toiminnantarkastajien lausunnon kuultuaan;

7) hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä;

8) päättää varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta; sekä

9) käsitellä muut esille tulevat asiat.

17 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta. Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

18 § ESTEELLISYYS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Jäsen ei saa päättää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisistä sopimuksista tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen jäsen tai muu, jolle on määrätty tai annettu hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, milloin asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

19 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita;

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa; sekä

3) yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja purkamisessa tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

20 § PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat, joita on oltava ainakin kaksi (2). Pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja ne on oltava nähtävänä vähintään neljä (4) vuorokautta.IV     HALLITUS 


21 § YHDISTYKSEN HALLITUS


Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Vuosikokous valitsee vaalilla hallituksen jäsenistä puheenjohtajan. Hallituksen ja toiminnantarkastajien toimintakausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi. Hallitus päättää itse työnjaostaan.

22 § HALLITUKSEN KOKOUKSEN KUTSUMINEN

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaksi (2) päivää ennen kokousta, ellei hallitus järjestäytymiskokouksessaan toisin päätä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

23 § PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSEN KOKOUKSESSA

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita;

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; tai

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

24 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on;

1) tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, sekä muutoinkin edustaa yhdistystä;

2) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja päättää hallituksen muusta työnjaosta;

3) perustaa tarvittaessa asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten avukseen työryhmiä; sekä

4) valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalia ja hallituksen erottamista; hallitus voi saattaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimintavaltaansa kuuluvan asian, joka on yhdistyksen toiminnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

25 § ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevaan eikä muutenkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

26 § HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat. Hallituksen kokouksen pöytäkirja on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja sitä on pidettävä nähtävillä vähintään neljä (4) vuorokautta.

27 § NIMENKIRJOITTAMINEN

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, aina kahdella yhdessä. Kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

28 § TILINKÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Yhdistyksen laskut hyväksyy joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

29 § HALLITUKSEN VAIHTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävistään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävissään kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu. Jos eron tai erottamisen jälkeen hallitus on edelleen sellainen, mitä näissä säännöissä määrätään, ei uutta henkilöä tai uusia henkilöitä ole pakko valita.V    ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ


30 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä joko;

1) vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävissä kokouksessa; tai

2) vähintään viiden kuudenosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä yhdessä yhdistyksen kokouksessa.

31 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen varat ja irtaimisto käytettävä ainejärjestötoiminnan tukemiseen Itä-Suomen yliopiston tai sen seuraajaksi perustettavan oppilaitoksen vieraiden kielten oppiaineryhmässä. Varojen käyttämisestä tämän säännön nojalla päättää yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous.VI     MUUT SÄÄDÖKSET


32 § YHDISTYSLAKI

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti